top of page

Статут Асоціації стоматологів України

Реєстраційні дані статуту Асоціації стоматологів України

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерством юстиції України 01.03 1995 р.,свідоцтво № 634

ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерством юстиції України зміни та доповнення (в новій редакції) до статуту 24.05.2005 р.; наказом від 27.06.2007 р. № 446/5; наказом від 10.10.2009 р. № 635/5

ЗАРЕЄСТРОВАНО зміни Державною реєстраційною службою України наказом від 29.12.2012 р. № 2143

ЗАТВЕРДЖЕНО Установчою конференцією Асоціації Стоматологів України, 23.10.1994 року

ЗАТВЕРДЖЕНО зміни до статуту Асоціації стоматологів України: ІІ з’їздом 24.02.2005 р.; позачерговим з’їздом 07.10.2006 р., ІІІ з’їздом 17.10.2008 р.; ІV з’їздом 15.10.2010 р.; VІІІ з’їздом 24 11.2016 року

 

 

 

Статут Громадської організації «Асоціація стоматологів України»

 

 

м. Київ   2016 р.

 

1. Загальні положення

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ» (далі за текстом АСУ) є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів громадян України - лікарів-стоматологів, інших лікарів суміжних професій, а також спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з проблемами стоматології для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Найменування:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ».

Скорочене найменування: ГО « АСУ», АСУ.

1.3. АСУ створена і здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. АСУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного законодавства та цього Статуту.

1.5. АСУ має право реалізувати свою мету (цілі) шляхом укладання між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.

АСУ може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.6. АСУ набуває прав юридичної особи в установленому законодавством порядку, володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових та пов'язаних з ними немайнових прав, брати на себе зобов'язання, укладати угоди (договори, контракти), бути позивачем і відповідачем у суді, мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, емблему іншу символіку, зразки яких затверджуються Координаційною радою АСУ.

Символіка АСУ реєструється в установленому законом порядку.

1.7. АСУ не відповідає за зобов‘язаннями держави, а держава не відповідає за зобов‘язаннями АСУ. АСУ відповідає за своїми зобов‘язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення.

1.8. Місцезнаходження АСУ: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, буд. № 10-а.

 

 

2. Мета, завдання та форми діяльності АСУ

 

2.1. Основною метою діяльності АСУ є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння професійній і науковій діяльності спеціалістів стоматологічного профілю, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики.

2.2. Основними завданнями АСУ є сприяння:

- вдосконаленню організації управління стоматологічної служби та основних форм і методів надання стоматологічної допомоги;

- пропаганді досягнень стоматологічної науки та досвіду роботи стоматологічних установ, впровадженню пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі стоматології та суміжних спеціальностей;

- організації та проведенню безперервного професійного розвитку лікарів-стоматологів України;

- підготовці експертної оцінки та впровадженню в практичну діяльність медико­ - ­­технологічних документів щодо здійснення громадської експертизи законодавчих актів щодо питань у сфері стоматології.

2.3. АСУ для виконання своїх статутних завдань має право у порядку визначеному законом :

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;

- звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності АСУ та важливих питань державного та суспільного життя;

- брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери  АСУ;

-. сприяти розробці програм щодо надання стоматологічної допомоги населенню України;

-. проводити громадський аналіз та оцінку методів профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань, розробляти рекомендації щодо їх практичного використання; сприяти організації, координації та здійсненню фінансування фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем медичної науки, які виконуються членами АСУ у межах власних коштів;

-. брати участь у розробці рекомендацій з виробництва та стандартизації стоматологічного обладнання, інструментарію та матеріалів;

-. вносити пропозиції щодо номенклатури, об‘єму та системи підготовки спеціалістів стоматологічного профілю;

-. здійснювати громадську експертизу стоматологічного устаткування,  інструментарію та матеріалів, що випускаються, та давати  громадський висновок про доцільність розробки та виробництва нових матеріалів та виробів;

-. брати участь у формуванні програм та навчальних планів і здійснювати громадську експертизу підготовки кадрів стоматологічного профілю;

-. скликати наради, семінари, наукові конференції АСУ та брати у них участь;

- проводити пропаганду медичних та гігієнічних знань, організовувати публічні лекції, виставки, доповіді та наукові диспути з питань стоматології;

-. засновувати засоби масової інформації  та видавати  журнали, наукові праці, бюлетені та інші видання.

 

3. Порядок набуття і припинення членства в АСУ, права та обов’язки її членів

 

3.1. В АСУ є індивідуальне та може бути почесне членство.

3.2. Індивідуальними членами АСУ можуть бути лікарі-стоматологи, молодші спеціалісти з медичною освітою за фахом «стоматологія» та  «ортопедична стоматологія», лікарі суміжних професій, а також спеціалісти інших галузей, чия професійна діяльність пов‘язана з розробкою, виробництвом, реалізацією та впровадженням стоматологічного обладнання та матеріалів, а також освітньою та інформаційною діяльністю в галузі стоматології, що є громадянами України чи іноземними громадянами, які визнають цей Статут і беруть участь у діяльності АСУ незалежно від віросповідання, політичних поглядів, належності до тієї чи іншої партії, громадської організації.

Повноваження засновників АСУ закінчуються після державної реєстрації АСУ в установленому Законом порядку і вони набувають статус члена АСУ.

3.3. Рішенням з‘їзду АСУ за значні досягнення в діяльності, що відповідає статутним цілям і завданням АСУ, члену АСУ може бути присвоєне звання „Почесного члена АСУ” і виданий диплом єдиного зразка, затвердженого Координаційною радою АСУ.

Почесними членами АСУ можуть бути громадяни України або інших країн, які внесли значний особистий внесок у діяльність і становлення АСУ, а також з питань поліпшення системи охорони здоров‘я населенню України.

Почесний член АСУ може втратити своє звання, якщо він припускається дій, що компроментують цілі і завдання АСУ. Рішення про це виносить Координаційна рада АСУ.

3.4. Вступ до членів АСУ здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до Правління осередку (відокремленого підрозділу з правами юридичної особи) АСУ- далі за текстом осередок - чи до Правління АСУ та сплати вступного внеску.

Членство в АСУ фіксується рішенням Правління осередку АСУ чи Правлінням АСУ відповідно більшістю голосів при відкритому голосуванні та відповідно беруться на облік осередком АСУ та відокремленим підрозділом без прав юридичної особи - філією «Науковий центр стоматології»  АСУ.

3.5. Члени АСУ сплачують членські внески. Розмір членських внесків визначається Координаційною радою АСУ.

3.6. Членство в АСУ добровільно може припинитися у будь-який час шляхом подання заяви до Правління осередку АСУ чи до Правління АСУ та відповідно знімаються з обліку Правлінням осередку АСУ чи філією «Науковий центр стоматології»  АСУ.

Членство припиняється з дня подання заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування членів АСУ на будь-яких виборних посадах в АСУ.

Члени АСУ, які обрані на посади Президента АСУ чи Віце-президента АСУ припиняють своє членство з дня, наступного за днем обрання нового президента чи Віце-президента.

3.7. У разі порушення вимог статуту АСУ, а саме:

- невиконання рішень керівних органів АСУ, які прийняті на виконання статутних завдань;

- несплати без поважних причин членських внесків протягом більше шести місяців;

- учинення провин, несумісних із принципами загальнолюдської моралі за рішенням Правління осередку АСУ чи Координаційної ради, Правління АСУ здійснюється виключення із членів АСУ.

Рішення Правління осередку АСУ чи Координаційної ради, Правління АСУ про виключення із членів АСУ може бути оскаржене відповідно до етичної комісії, Правління, Координаційної ради, з’їзду АСУ чи до суду у строки, передбачені цим статутом та законодавством України.

3.8. У разі припинення членства в АСУ (добровільного виходу чи примусового виключення зі складу членів АСУ) членські внески не повертаються.

3.9. Члени АСУ мають право:

- на інформацію, яка є у розпорядженні АСУ;

- виступати з ініціативами, які не суперечать цьому Статуту та законодавству;

- брати участь в обговоренні з усіх питань діяльності АСУ;

- обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів АСУ

- вносити пропозиції і обговорювати на з’їзді, засіданнях Координаційної ради, Правління АСУ будь-які питання діяльності АСУ;

- одержувати інформацію про діяльність АСУ, користуватись навчальними, учбово-методичними, науковими та інформаційними розробками АСУ;

- брати участь у заходах, що проводить АСУ або в тих, що відбуваються за її участю на підтримку та захист у межах законодавства;

- користуватися у визначеному порядку організаційно-методичною та консультативною допомогою АСУ при здійсненні ними професійної діяльності;

- вільного виходу зі складу членів АСУ.

- оскаржувати рішення керівних органів АСУ та оскаржувати дії або бездіяльність посадових осіб АСУ шляхом звернення зі скаргою до етичної комісії АСУ та відповідних вищестоящих статутних органів (до Правління, Координаційної ради, з’їзду АСУ) або до суду у порядку, передбаченому законодавством. Скарги членів АСУ розглядаються у строки передбачені законодавством України;

- вступати та бути членом інших наукових асоціацій та сприяти своєю діяльністю здійсненню її завдань.

3.10. Члени АСУ зобов'язані:

- дотримуватися вимог Статуту АСУ та статутів осередку АСУ, в яких вони перебувають на обліку; сприяти своєю діяльністю здійсненню мети та завдань АСУ;

- виконувати рішення керівних органів АСУ

- сплачувати членські внески;

- надавати всебічну допомогу АСУ та її членам у реалізації її статутних мети і завдань;

- надавати АСУ та її членам інформацію, необхідну для досягнення мети АСУ;

- утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди АСУ та її членам;

- своєю діяльністю зміцнювати авторитет і матеріальну самостійність АСУ;

- втілювати в життя рішення керівних та контрольних органів АСУ, її мету та завдання.

3.11. Членство в АСУ не накладає ніяких обмежень щодо входження або діяльності в будь-яких громадських чи інших організаціях, діяльність яких не суперечить Статуту АСУ та законодавству.

3.12. Член АСУ не має права на частку майна АСУ та не відповідає за його зобов’язаннями. В свою чергу, АСУ не відповідає за зобов’язаннями члена АСУ.

 

4. Порядок утворення і діяльність статутних органів АСУ, 

відокремлених підрозділів АСУ та їхні повноваження

 

4.1. Статутними органами АСУ є:

- з’їзд членів (делегатів) АСУ (далі за текстом з’їзд);

- Координаційна рада;

- Правління;

- Президент;

- Ревізійна комісія.

4.2. З’їзд АСУ.

Вищим керівним органом АСУ є з’їзд АСУ, який скликається  Координаційною радою АСУ не менше одного разу на 2 (два) роки. Координаційна рада АСУ встановлює квоту представництва делегатів на з’їзд АСУ, визначає дату, час та місце проведення з’їзду АСУ.

Правління АСУ повідомляє членів АСУ про скликання з’їзду АСУ та його порядок денний не пізніше чим за 2 (два) місяця до його початку (шляхом почтового або електронного зв’язку).

У роботі з‘їзду АСУ беруть участь:

- всі члени АСУ або делегати, які обираються членами АСУ, які перебувають на обліку в осередках АСУ та філії «Науковий центр стоматології»  АСУ, на своїх загальних зборах (конференціях);

- з правами делегатів - члени Координаційної ради та Правління АСУ;

- з дорадчим голосом – члени Ревізійної комісії та інші члени АСУ, які не обрані делегатами.

На запрошення Правління АСУ у роботі з‘їзду АСУ на правах гостей можуть брати участь представники органів державної влади й охорони здоров‘я, громадських організацій, засобів масової інформації.

4.3. Позачерговий з’їзд АСУ скликається Координаційною радою АСУ, а також на вимогу не менше 1/3 осередків АСУ. У таких випадках позачерговий з’їзд скликається на підставі відповідного рішення Координаційної ради АСУ і обговорює лише ті питання, для розгляду яких його було скликано.

4.4. З’їзд АСУ має право приймати до розгляду будь-які питання, пов'язані з діяльністю АСУ.

З’їзд вважається легітимним, якщо на ньому присутні 2/3 (дві третини) членів АСУ або делегатів, обраних від осередків АСУ, філії «Науковий центр стоматології»  АСУ та членів Координаційної ради, Правління АСУ, яким надані права делегатів з’їзду цим статутом..

Норма (квота) представництва на з’їзд від осередків АСУ та філії «Науковий центр стоматології»  АСУ визначається Координаційною радою АСУ. Форма голосування визначається з’їздом АСУ.

4.5. До виняткової компетенції з’їзду АСУ належать питання щодо:

- внесення змін до цього Статуту;

- визначення і затвердження основних напрямків діяльності АСУ;

- обрання Президента, членів Ревізійної комісії АСУ шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на термін 2 (два) роки з можливістю пролонгації на наступний термін. Один і той же член АСУ не може бути обраний Президентом АСУ більше двох термінів підряд. Президент АСУ не може одночасно посідати посаду головного спеціаліста МОЗ України. Кількість кандидатів на посаду Президента АСУ не встановлюється. Кандидатури на посаду Президента АСУ висовуються осередками АСУ, філією «Науковий центр стоматології»  АСУ та Координаційною радою АСУ. Висунення кандидатур закінчується за 1 місяць до початку з’їзду. Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів від числа присутніх на з’їзді делегатів. Якщо жоден з кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться другий тур, в якому беруть участь кандидати, які зайняли перше та друге місця. Обраним за результатами другого туру, вважається кандидат, який отримав відносну більшість голосів. Президент АСУ може бути достроково звільнений від своєї посади за власною заявою або рішенням чергового або позачергового з’їздів АСУ, скликаного за рішенням Координаційної ради АСУ;

- затвердження звіту Президента АСУ про роботу Координаційної ради, Правління АСУ, які він очолює, та про діяльність АСУ;

- затвердження звіту Ревізійної комісії АСУ;

- заслуховування та обговорення наукових доповідей, впровадження в практику досягнень науки, організації та вдосконалення медичної допомоги населенню і прийняття з цих питань рекомендацій;

- висловлення недовіри будь-якому члену виборного органу АСУ та виведення його зі складу; висловлення недовіри Президенту АСУ, прийняття відставки та проведення дострокових його перевиборів;

- прийняття рішення про припинення діяльності шляхом саморозпуску  чи реорганізації (шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) АСУ;

- призначення ліквідаційної комісії;

- реалізації права власності на кошти та майно АСУ.

4.6. Рішення з’їзду АСУ приймаються 2/3 (двома третинами) голосів, присутніх на з’їзді членів (делегатів) АСУ.

З питань внесення змін до Статуту АСУ, реорганізації (шляхом  злиття, поділу, приєднання або перетворення) чи  ліквідації (шляхом саморозпуску) АСУ, призначення ліквідаційної комісії і визначення її повноважень, рішення з’їзду АСУ приймаються 3/4 (трьома чвертями) голосів, присутніх на ньому членів (делегатів) АСУ.

Рішення з’їзду АСУ можуть бути оскаржені до суду. Розгляд скарг здійснюється у порядку та строки передбачені чинним законодавством.

4.7. Координаційна рада АСУ.

      Координаційна рада АСУ є керівним органом у період між з‘їздами АСУ. До складу Координаційної ради входять: Президент, Перший віце-президент, віце-президенти, члени Правління АСУ, голови осередків АСУ та філії «Науковий центр стоматології»  АСУ, члени АСУ (головні позаштатні стоматологи управлінь охорони здоров‘я АРК, областей, міст Києва та Севастополя, члени-кореспонденти АМН України, академіки), керівники профільних асоціацій, з якими укладені угоди про співробітництво та взаємодопомогу.

Засідання Координаційної ради АСУ проводяться не менше 2-х разів на рік. і є легітимними при наявності ½ її членів. Рішення приймаються більшістю голосів, присутніх членів на засіданні Координаційної ради АСУ. На засіданнях Координаційної ради головує Президент АСУ.

Про дату, час та місце проведення засідання Координаційної ради АСУ її члени повідомляються шляхом почтового або електронного зв’язку.

4.8. До компетенції Координаційної ради АСУ належить:

- заслуховування звіту про роботу Президента та Правління АСУ, яке він очолює, затвердження плану роботи, бюджету на поточний рік та внесення до них змін;

-  розгляд питання прийому до членів або виключення з членів АСУ у разі особливих обставин;

- присудження премії АСУ;

-. утворення та затвердження складу постійних комісій та положень про їхню діяльність АСУ;

- опрацювання порядку денного чергового та позачергового з‘їздів АСУ;

- затвердження символіки АСУ;

- кооптація та затвердження кандидатур Першого віце-президента та віце-президентів, членів Правління АСУ терміном на 2 роки за пропозицією Президента АСУ;

- затвердження бюджету та кошторису витрат АСУ

- затвердження перспективних програм, поточних робіт та визначення головних напрямків діяльності АСУ;

- затвердження кандидатури генерального секретаря за поданням Президента АСУ(генеральний секретар працює у м. Києві).

4.9. Правління АСУ

Правління АСУ складається не більше 21 члена. До складу членів Правління АСУ обов‘язково входять: Президент, Перший віце-президент, віце-президенти, генеральний секретар АСУ та член АСУ- Головний позаштатний стоматолог МОЗ України.

Засідання Правління АСУ проводяться не менше 2-х разів на рік. і є легітимними при наявності ½ її членів. Рішення приймаються більшістю голосів, присутніх членів на засіданні Правління АСУ. На засіданнях Правління головує Президент АСУ.

Про дату, час та місце проведення засідання Правління АСУ його члени повідомляються шляхом почтового або електронного зв’язку.

 Правління АСУ є виконавчим органом АСУ, що:

 - проводить поточну організаційну роботу та забезпечує виконання рішень з‘їзду та Координаційної ради АСУ перспективних і поточних планів її діяльності;

- здійснює оперативне управління коштами АСУ згідно з затвердженим бюджетом та приймає рішення про одержання кредитів в межах чинного законодавства;

- здійснює прийом та виключення членів АСУ;

- затверджує зразки печатки, штампів та іншої атрибутики АСУ;

- утворює відокремлені підрозділи без прав юридичної особи (філії чи представництва) АСУ та беруть їх на облік;

- затверджує зміни до статутів (положень) осередків (відокремлених підрозділів з правами юридичної особи) АСУ;

- затверджує реєстр заходів АСУ;

- створює тимчасові комісії та затверджує їхній кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, залучених до роботи в АСУ.

Правління діє від імені АСУ в межах, передбачених Статутом АСУ, внутрішніми документами АСУ та законодавством України (Правління АСУ працює в м. Києві).

4.10. Президент АСУ.

Президент АСУ очолює Координаційну раду та Правління АСУ, скликає їхні засідання та несе повну відповідальність за виконання рішень з‘їзду, Координаційної ради та Правління АСУ.

Президент АСУ:

- пропонує Координаційній раді АСУ на затвердження кандидатури Першого віце-президента, віце-президентів та генерального секретаря АСУ,  розподіляє обов‘язки між членами Правління АСУ;

- підписує документи від імені АСУ, Координаційної ради та Правління АСУ;

- приймає рішення про витрати коштів АСУ згідно з її цілями і завданнями та відповідно до своїх повноважень;

- репрезентує АСУ в усіх інстанціях;

- від імені АСУ укладає угоди, договори, видає довіреності іншим особам для здійснення певних дій від імені АСУ;

- приймає на роботу штатних працівників АСУ;

- звітує з‘їзду АСУ про свою роботу та роботу Координаційної Ради та Правління АСУ.

У випадках відсутності Президента АСУ його обов‘язки виконує Перший віце-президент.

4.11. У період виконання своїх обов‘язків Президент АСУ та віце-президент АСУ, організовуючи роботу АСУ та Правління АСУ, не можуть керуватися будь-якими державними, ідеологічними, політичними, відомчими, релігійними, національними або іншими пріоритетами, а у взаємовідносинах з іншими організаціями й установами не можуть представляти інтереси будь-якої групи членів АСУ за рахунок інших її членів.

4.12. Ревізійна комісія АСУ.

З‘їзд АСУ обирає голову та членів Ревізійної комісії АСУ, визначає її кількісний склад, термін діяльності 2 (два) роки.

Ревізійна комісія АСУ контролює виконання норм статуту АСУ, рішень з‘їздів, Координаційної ради та Правління АСУ, перевіряє фінансову діяльність АСУ та її осередків, філій.

Голова Ревізійної комісії АСУ та її члени не є членами Правління та Координаційної ради АСУ, разом з тим можуть бути присутніми на їх засіданнях з правами дорадчого голосу.

4.13. Засідання Ревізійної комісії АСУ є легітимними при наявності більшості її членів, присутніх на засіданні.

Рішення Ревізійної комісії АСУ приймаються більшістю голосів, присутніх її членів на засіданні.

4.14. Відокремлені підрозділи АСУ.(ст.13)

Основою АСУ є місцеві осередки, які діяли зі статусом юридичної особи або легалізовані шляхом повідомлення про заснування до 01 січня 2013 року, та відокремлені підрозділи без прав юридичної особи (філії, представництва) створені після 01 січня 2013 року, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4.15. Діяльність відокремлених підрозділів (з правами юридичної особи та без прав юридичної особи) АСУ базуються на таких основних принципах:

- дотримання встановленим цим статутом, положеннями відокремленими підрозділами порядку звітності, періодичності обрання (затвердження, призначення) і переобрання (зняття) статутних органів та їхніх керівників;

- виконання усіма відокремленими підрозділами АСУ рішень керівних органів АСУ та керівних органів (керівників) відокремлених підрозділів АСУ, ухвалених ними відповідно до їхньої компетенції та цього статуту, положень відокремлених підрозділів АСУ та чинного законодавства;

- відокремлені підрозділи АСУ обліковуються Правлінням АСУ.

4.16. Осередки АСУ, які діяли зі статусом юридичної особи до 01 січня 2013 року зберігають права юридичної особи на підставі рішення з’їзду АСУ та чинного законодавства.

Відокремлені підрозділи з правами юридичної особи (осередки з правами юридичної особи) АСУ здійснюють свою діяльність відповідно до положень (статутів), які не повинні суперечити Статуту АСУ, приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням АСУ.

4.17. Рішення про зміни до положень (статутів) відокремлених підрозділів АСУ, зміни у складі їхніх керівних органів, припинення їхньої діяльності, зміни місця знаходження приймаються вищими керівними органами відокремленого підрозділу АСУ та погоджуються (затверджуються) з Правлінням АСУ.

4.18. Відокремлені підрозділи без прав юридичної особи (філії та представництва) АСУ створюється на підставі рішення Правління АСУ, беруться ним на облік і діють на території, визначеній Правлінням АСУ.

Філії та представництва діють на підставі статуту АСУ та своїх положень, затверджених Правлінням АСУ.

4.19. Філії та представництва АСУ здійснюють всі або частину делегованих функцій та представляють і захищають інтереси членів АСУ та АСУ в обсягах, визначених рішенням Правління АСУ про створення філії чи представництва АСУ.

Керівники філій, представництв АСУ призначаються Правлінням АСУ і діють на підставі довіреностей, виданих Президентом АСУ.

4.20. Припинення діяльності (закриття) філії чи представництва відбувається за рішенням Правління АСУ у порядку, визначеному законодавством України.

 

 

5.  Джерела надходження та порядок використання    коштів

та іншого майна АСУ, порядок звітності

 

5.1. АСУ є неприбутковою організацією, основною метою якої  не є одержання прибутку.

Доходи (прибутки) АСУ або їх частини забороняється  розподіляти серед її засновників, членів, працівників (крім  оплати їх праці, відрахувань на соціальні заходи, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб.

Майно та кошти (доходи) АСУ не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена АСУ.

5.2. АСУ для виконання своє статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане АСУ її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом. 

5.3. Право власності АСУ реалізує її вищий орган управління з’їзд АСУ у порядку, передбаченому законом та цим статутом.

Окремі функції щодо управління майном за рішенням з’їзду АСУ може бути покладено на Координаційну раду АСУ чи Правління АСУ.

 5.4. Кошти та майно АСУ витрачаються на:

- здійснення заходів, що відповідають меті та завданням, викладених у статуті АСУ;

- благодійні цілі;

- оплати штатних працівників АСУ.

Доходи (прибутки) АСУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання АСУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

5.5. АСУ веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, зареєстрована в органах доходів і зборів та сплачує до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. АСУ в установленому законом подає державним органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

 

6. Порядок внесення змін до статуту АСУ

 

6.1. Право внесення змін до статуту АСУ належить кожному члену АСУ.

Попередній розгляд пропозицій щодо змін до статуту АСУ належить Координаційній раді та Правлінню АСУ та зобов’язує їх розглянути на своїх засіданнях та висловити свою думку з’їзду АСУ щодо зазначених змін до статуту АСУ.

6.2. Затвердження змін до статуту АСУ є виключною компетенцією з’їзду АСУ. Рішення про затвердження змін до Статуту АСУ приймається ¾ (трьома чвертями) голосів, присутніх делегатів чи членів на З’їзді АСУ.

6.3. Про внесені зміни до цього статуту, АСУ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення з’їздом АСУ.

 

7. Порядок припинення діяльності АСУ

 

7.1. АСУ припиняє свою діяльність у разі її реорганізації (шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) чи ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску).

Реорганізація (злиття, поділ, приєднання або перетворення) та саморозпуск АСУ здійснюється на підставі рішення з’їзду АСУ.

Після реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) АСУ її права та обов'язки передаються її правонаступнику відповідно до Цивільного кодексу України.

Примусова ліквідація АСУ здійснюється на підставі рішення  суду.

7.2. Рішення про припинення діяльності АСУ шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) чи саморозпуску приймається 3/4 (трьома чвертями) голосів, присутніх та зареєстрованих членів або делегатів на з’їзді АСУ.

Ліквідація АСУ здійснюється ліквідаційною комісією, створеною з’їздом АСУ або судом.

7.3. Припинення діяльності АСУ як юридичної особи розпочинається, а ліквідаційна комісія набуває повноважень з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, запису щодо рішення про саморозпуск або реорганізацію.

7.4. Припинення діяльності АСУ передбачає припинення членства в АСУ та припинення діяльності її відокремлених підрозділів (осередків, філій, представництв).

7.5. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення АСУ її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

7.6. Примусовий розпуск АСУ здійснюється на підставі рішення суду та на умовах, передбачених законом. Якщо рішення про ліквідацію АСУ прийняте в судовому порядку, усі майнові, фінансові та інші питання пов’язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

 

bottom of page