top of page

Рада молодих вчених Асоціації стоматологів України

bros_ASU_2019_page-0016.jpg

Положення про раду молодих вчених Асоціації стоматологів України

 

1.Загальні положення

 

1.1 Рада молодих вчених «Асоціації стоматологів України» (далі – РМВ) створена відповідно до рішення №…. і є добровільним об’єднанням.

1.2 РМВ  є органом самоврядування наукової молоді «Асоціації стоматологів України», Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика та ВНЗ.

1.3 У своїй діяльності РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статутом «Асоціації стоматологів України» та даним Положенням.

1.4 РМВ  – постійно діючий колегіальний орган, що об’єднує на умовах добровільного членства людей, які займаються науковою діяльністю, сприяють розвитку науки в державі.

1.5 Принципи діяльності РМВ. У своїй діяльності РМВ керується такими принципами:

1.5.1 Верховенство наукової творчості та конкурсності;

1.5.2 Рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;

1.5.3 Органічний зв’язок практичної та науково-дослідної роботи.

 

2. Мета та Завдання РМВ

 

2.1 Основною метою РМВ є всебічне сприяння практичній, науковій,  винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених (віком до 35 років).

2.2 Завдання Ради:

2.2.1 Створити  базу  даних  про  молодих  науковців,  у  якій  подати відомості  про біографію,  освіту,  наукові інтереси,  професійні здобутки;

2.2.2 Інформувати  про всеукраїнські,  міжнародні  науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, а також про  різноманітні  стипендії, ґранти,  проекти,  тренінги  для  того,  щоб  залучати  молодь  до  участі в них;

2.2.3 Сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, молодих вчених;

2.2.4 Вираження думки наукової молоді з різноманітних аспектів професійної діяльності.

2.2.4 Ознайомлювати    з     інформацією      «Бюлетня   ВАК»     щодо написання    й    захисту     наукових     робіт:    статей,     кандидатських та докторських   дисертацій  тощо;

2.2.5 Організовувати і проводити конференції молодих вчених;

2.2.6 Організовувати і забезпечувати участь молоді в різних конкурсах наукових праць та практичних навичок;

2.2.7 Представляти    позиції    молодих    науковців    в «Асоціації стоматологів України»;

2.2.8 Співпрацювати  з  подібними   радами   різних   вищих медичних навчальних закладів України для налагодження обміну досвідом та інформацією між молодими науковцями;

2.2.10 Підтримка та оновлення інтернет-сторінки Ради молодих учених.

 

3. Права Ради молодих учених

 

3.1. Встановлювати наукові контакти з Радами молодих учених інших наукових закладів.

3.2 Організовувати та проводити наукові зустрічі, конференції, семінари.

3.3. Доручати членам РМВ виконання постанов Ради молодих учених

 

4. Членство у РМВ 

 

4.1 У роботі РМВ  можуть брати участь всі студенти, аспіранти, молоді вчені (віком до 35 років).

4.2 Членами РМВ можуть бути студенти, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, молоді вчені, які визнають Положення про РМВ, активно займаються науковою та практичною стоматологічною діяльністю.

4.3 Припинення  членства  в Раді  молодих вчених може відбутися у наступних випадках

4.3.1 Вчинення членом РМВ дій, що грубо порушують Статут РМВ;

4.3.2 Невиконання рішень РМВ;

4.3.3 Письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу РМВ;

4.3.4 Перевищення встановленого віку члена РМВ.

 

5. Права та обов’язки членів РМВ

 

5.1 Права членів РМВ

5.1.1 Обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;

5.1.2 Брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМВ;

5.1.3 Брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;

5.1.4 Представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих вчених;

5.5 Отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

5.2 Обов’язки членів РМВ

5.2.1 Дотримуватися  Положення  про  Раду молодих вчених.

5.2.2 Брати участь  у науковій та організаційній роботі  Ради молодих вчених.

5.2.3 Проводити інформаційно-просвітницьку діяльність з метою популяризації діяльності РМВ;

5.2.4 За дорученням РМВ представляти інтереси РМВ і молодих вчених у відносинах з іншими організаціями та установами.

 

6. Структура та керівні органи РМВ

 

6.1 Вищим керівним органом є Правління РМВ.

- пропонує основні напрямки діяльності РМВ;

- затверджує необхідні документи організаційної діяльності РМВ;

- затверджує склад секцій Правління за структурними підрозділами, тимчасових комісій та груп для розробки і реалізації окремих питань, проектів, програм тощо;

- розглядає питання, пов’язані із зарахуванням до Ради та виводом з неї;

- затверджує склад делегацій, які представляють Раду на наукових форумах та інших заходах;

- розглядає питання, які виносяться на обговорення за ініціативою членів правління;

- проводить позачергові засідання за вимогою Голови правління або не менш ніж трьох членів правління;

- призначає редакційну колегію сайту Ради.

6.2 Персональний склад  Правління РМВ обирається строком на 3 роки.

6.3 До складу Правління РМВ входять:

6.3.1 Голова Правління РМВ:

- представляє інтереси Ради в усіх організаціях та установах в Україні та за її межами;

- виступає від імені Ради, ініціює ухвалення та розрив угод, здійснює поточну передбачену конкретними проектами, програмами та угодами діяльність в інтересах Ради;

- розподіляє обов’язки серед членів Правління ради;

- ініціює планування наукової роботи Ради;

- розробляє тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів

- надає на затвердження правління склад делегацій Ради на наукових форумах та інших заходах.

6.3.2 Вчений секретар РМВ:

- організовує науково-дослідницьку діяльність РМВ;

- розробляє тематику наукових конференцій, семінарів,

- підтримує наукові зв’язки з вітчизняними, закордонними та міжнародними організаціями аналогічного профілю;

- веде наукове листування РМВ;

- організовує підготовку до друку видань РМВ.

6.3.3 Заступники Голови Правління:

- очолюють одну з секцій Правління;

- очолюють один з наукових напрямків діяльності Ради;

- за дорученням голови правління РМВ мають право представляти інтереси РМВ та проводити переговори з іншими науково-просвітницькими закладами та організаціями як в Україні, так і за її межами;

- має право за необхідності вимагати позачергового засідання Правління РМВ.

 

7. Порядок роботи і контроль роботи РМВ

 

7.1. Порядок роботи і періодичність зборів РМВ регламентуються Головою РМВ та Правлінням АСУ.

7.2. Рішення, які були прийняті на Раді, затверджуються членами РМВ шляхом проведення відкритого голосування, простою більшістю і узгоджуються з Правлінням АСУ.

7.3. РМВ планує діяльність ради та звітує колективу молодих вчених і вченій раді про виконання роботи два рази на рік

7.4.РМВ бере участь у проведенні щорічного конкурсу на кращу наукову працю молодих дослідників, опубліковану в наукових журналах та/чи кращу доповідь на наукових конференціях.

7.5. Організовує тематичні лекції та семінари для молодих науковців із залученням вітчизняних та закордонних вчених.

7.6. РМВ розміщує інформацію про роботу ради на Інтернет-сторінці АСУ.

 

8. Порядок внесення змін до статуту

 

8.1. Зміни до статуту можуть вноситись РМВ на звітних сесіях і приймаються на загальних зборах шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються координаційною радою АСУ.

8.2. Реорганізацію або ліквідацію РМВ виконують за рішенням координаційної ради АСУ згідно діючого законодавства та статуту АСУ.

 

9. Форма і періодичність звітності

 

9.1 Голова РМВ звітує перед головою АСУ про хід робіт по вирішенню питань, що поставлені перед РМВ АСУ.

9.2 Один раз на шість місяців РМВ збирається на засіданні для обговорення поточних проблем і розробки подальшої стратегії на основі аналізу інформації, отриманої в процесі виконання членами РМВ своїх обов’язків.

 

10. Забезпечення діяльності РМВ

 

10.1 Для забезпечення діяльності РМВ АСУ закріплює за РМВ приміщення і створює всі необхідні умови для її ефективної діяльності.

10.2 Інститут стоматології, кафедра стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика повинні всебічно сприяти діяльності РМВ та ВНЗ.

bottom of page